< Tilbake til faggrupper

eHelse Nord

Digitalisering er en lagsport. eHelse Nord hjelper kommunene i Nordland, Troms og Finnmark med å inngå samarbeid og veksle kompetanse, slik at de evner en mer felles prioritering og ibruktakelse av viktige e-helseløsninger.

Illustrasjon av helsepersonell
eHelse Nord

Mandat

Under kan du se mandatet til faggruppen for eHelse Nord som ble vedtatt av styringsgruppen 9. januar 2023.

Logo eHelse Nord

De regionale digitaliseringsnettverkene skal være den ansvarlige aktøren for alle aktivitet på e-helseområdet, og skal samarbeid med:

 

Basert på ansvaret og de etablerte strukturene i andre regionale digitaliseringsnettverkene, ønsker å bygge videre på kompetanse og erfaringer fra allerede etablerte nettverk.

Vi har utviklet en faggruppe, eHelse Nord, som styrker de etablerte samarbeidene i NordNorge. eHelse Nord er en felles faggruppe for det kommunale arbeidet på e-helse i Nordland, Troms og Finnmark.

Bakgrunn

Regjeringen har varslet et taktskifte i digitaliseringen av Norge. Behovet er stort både når det gjelder å gi alle lik tilgang på digital infrastruktur, sørge for tilstrekkelig digital kompetanse, fornye offentlig sektor, utnytte potensialet som ligger i e-helse, sikre oss mot cyberangrep og ikke minst i den grønne omstillingen av Norge.

E-helse blir definert som bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å bedre effektivitet, kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgssektoren.

Det foreligger omforente nasjonale ambisjoner på e-helseområdet, og digitaliseringsnettverkene er tillagt ansvaret for mottak og bredding av disse nasjonale digitale fellesløsningene. Pr i dag er det gjort mest arbeid knyttet til fagområdet digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi, men dette vil endre seg etter hvert som nye e-helseløsninger under utvikling tar form og klargjøres for mottak og bredding i kommune-Norge.

Oversikt over nasjonale ambisjoner på ehelse området

Utfordringer

Befolkningsframskrivinger viser at andelen eldre i befolkningen vil øke i årene fremover. Dette slår sterkest inn i de mindre sentrale delene av landet. Det blir færre som kan sikre velferdssamfunnets bærekraft. Det at fødselstallene går ned, kombinert med at vi blir flere eldre, gjør at vi i fremtiden ikke kan levere tjenester på samme måte som i dag. Det finnes ikke nok personer i arbeidsmarkedet til det. Utfordringene forsterkes av en kommuneøkonomi som blir stadig strammere.

Alle kommuner skal løse de samme lovpålagte oppgavene og samhandle med de samme aktørene, dette til tross for at forutsetningene i kommunene varierer. Kommunene er sjelden samkjørte, og de har sin egen virksomhetsarkitektur og portefølje av system og applikasjoner. Disse ulikhetene gjør det vanskelig for kommunene å samarbeide, og dette kan bidra til å skape geografiske digitale ulikheter mellom kommunene.

Samtidig som ulike velferdsteknologier og e-helseløsninger er blitt tatt i bruk i enkeltkommuner, så er det etablert ulike organisasjoner med kompetanse på disse teknologiene og løsningene, eksempelvis KS e-Komp, kommunenettverk for innføring av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, og regionale digitaliseringsnettverk. Hensikten er nå å samle denne regionale kompetansen i eHelse Nord slik at kommunene i Nordland, Troms og Finnmark evner en mer felles prioritering og ibruktakelse av viktige e-helseløsninger.

Den videre satsningen på digitalisering innenfor helse forutsetter framtidsrettet, brukervennlig og kostnadseffektiv bruk av digitale løsninger som støtter opp om kommunenes oppdrag som tjenesteleverandør og samfunnsutvikler. Det skal i tillegg tilrettelegges for å sette innbygger i stand til å bruke de digitale løsningene.
Digitalisering er en lagsport, og mer samarbeide på tvers og på ulike nivå om den digitale satsingen må til for at alle norske kommuner skal kunne levere tjenestene de er pålagt. Summen av dette er startskuddet for en nødvendig digital kraftsamling i Nord Norge – og etablering av én felles struktur for fagnettverket eHelse Nord.

Faggruppen eHelse Nord skal være katalysatoren for felles prioritering og ibruktakelse av viktige e-helseløsninger, og skal fungere som et støttende, rådgivende og koordinerende organ innenfor helseteknologi, samtidig som faggruppen jobber for å heve kompetansenivået ute i kommunene. Den til enhver tid gjeldende nasjonale digitaliseringsstrategien skal sammen med nasjonale og regionale veikart for e-helse være veiledende og retningsgivende for arbeide i faggruppen.

Formålet er å samordne digitaliseringsarbeidet for å sikre gode, likeverdige og bærekraftige helsetjenester til innbyggerne, uavhengig av hvilken kommune du bor i.

Samarbeidet skal blant annet gjennom kompetansebygging, utvikling av nye felles verktøy og koordinert mottak av nasjonale løsninger, bidra til et kollektivt løft. Målet er gode digitale løsninger for kommunale tjenesteytere og kommunens innbyggere.

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, mer effektive, og pålitelige. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor.

Effektmål
 • realisere kvalitative gevinster som gir bærekraftige og sikre helse- og omsorgstjenester i alle deltakerkommunene
 • innbyggere i alle kommuner skal mestre eget liv i eget hjem lengst mulig. Velferdsteknologi og e-helseløsninger bidrar til selvhjulpenhet, medbestemmelse og økt livskvalitet.
 • ta i bruk nasjonale løsninger slik at den enkelte kommune får utnyttet mulighetene som ligger i digitalisering, og skape en trygg og sammenhengende helse- og omsorgssektor for innbyggere og helsepersonell
 • at velferdsteknologi og e-helseløsninger bidrar til bedre helse og mestring for befolkningen og dermed gir en bærekraftig samfunnsutvikling
Resultatmål
 • god porteføljestyring og prosjektgjennomføring innenfor nasjonale ehelse satsinger
 • rask og effektiv innføring av nye ehelse- og velferdsteknologiske løsninger i kommunene
 • økt bruk av velferdsteknologi og e-helseløsninger i det helsefremmende og forebyggende arbeidet i kommunene
 • deling av kunnskap, erfaring og beste praksis mellom kommunene i Nord-Norge
 • økt kompetanse om digitalisering i kommunene
Premisser for arbeidet
 • Brukerne sine behov og evner står i sentrum
 • Kommunene oppnår mer ved å stå sammen enn hver for seg
Rammer for arbeidet
Tiltak og oppgaver for medlemmer i faggruppen
 • delta og bidra i faggruppemøter
 • gi faglige anbefalinger i saker som skal til behandling i KS sitt fag- og prioriteringsutvalg for e-helse (FPU)
 • spre kunnskap om velferdsteknologi og ehelse, og videreformidle relevant informasjon fra faggruppemøter i egen kommune eller det samarbeid medlem eventuelt representerer
 • planlegge mottak og innføring av regionale og nasjonale e-helseløsninger i kommunene
 • delta i nasjonale prosjekt
 • ta imot og videreformidle forespørsler til kommunene fra regionale og nasjonale prosjekter og satsninger

eHelse Nord skal speile og passe inn i den nasjonale samstyringsmodellen, og favne om de allerede etablerte strukturer innen kommunal sektor. Vi skal bygge videre på det som er etablert og på den måten få samlet kraften og kompetansen i regionen.

eHelse Nord – visualisert

Strukturen for eHelse Nord visualiseres i figuren nedenfor. eHelse Nord har tre organisatoriske nivåer, disse nivåene forklares nedenfor. eHelse Nord forholder seg videre til andre eksisterende kommunale ledernettverk og strategiske samarbeidspartnere som nettverket i varierende grad vil samarbeide med, eksempelvis kommunalt ledernettverk eHelse, de ulike Helsefellesskapene, USHT mv. eHelse Nord er videre representert i nasjonale strukturer og samhandlingsmodeller, benevnt Samstyringsmodellen.

Organisasjonskart over eHelse Nord

Sentrale roller som har direkte eller indirekte påvirkning for eHelse Nord.

Ledelse eHelse Nord

Leder har ansvaret for at strategiske mål og tiltak for å nå de strategiske målene framkommer i eHelse Nord sin handlingsplan. Lederen har videre et ansvar for at handlingsplanen forankres internt i eHelse Nord (koordinatornettverket) og eksternt mot strategiske samarbeidspartnere (eksempelvis helseledere og helsefellesskap).

Nestleder bistår lederen med drift av faggruppa, og er operativ i ulike prosjekt og satsinger.
Leder og nestleder utpekes av styringsgruppen, er representert i KS fag- og prioriteringsutvalg for e-helse (FPU). Leder og nestleder kan ikke være fra samme Diginettverk, begge nettverkene skal representeres.

Koordinatornettverk eHelse Nord

Det vil i eHelse Nord være behov for å koordinere arbeidet innenfor de ulike fagområdene som er definert innenfor e-helse, dette gjøres gjennom etablering av ulike koordinatornettverk.

Kompetansenettverk for e-helse (KS e-Komp) er et kommunalt nettverk bestående av fire koordinatorer fordelt på DigiNordland og DigiTroms – og Finnmark. Nettverket brukes i utstrakt grad til rådgivning og deltakelse i nasjonale aktiviteter innenfor e-helse, samt i utbredelsen av de nasjonale løsningene.

KS har gjennom Statsbudsjettet for 2022 fått ansvar for å drive kompetansenettverk for velferdsteknologi for innføring av velferdsteknologi i kommunal sektor som en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Målet er å innføre en varig struktur i form av et nettverk ledet av KS for å bygge og sikre kompetanse og kompetansedeling om implementering av velferdsteknologi i kommunene.Det vil i det påfølgende være behov for etablering av flere koordinatornettverk. Disse skal plasseres inn i det samme felleskapet med de andre koordinatorene.

Ressurskommuner

Ressurskommuner er kommuner som bidrar med å hjelpe andre kommuner i nettverket med de ulike tiltakene. En kommune kan være ressurskommune innen ett eller flere områder.

Alle kommuner i Nordland, Troms og Finnmark

Målet er å få med alle kommuner i Nordland, Troms og Finnmark – og gjennom samarbeid skal kommunene utvikle og ta i bruk nye digitale løsninger, slik at alle som bor i Nord-Norge og Longyearbyen får lik tilgang til digitale kommunale tjenester. I vår region skal kommunene løfte hverandre, og sammen finne gode løsninger for innbyggerne i hele Nord-Norge. Nettverket skal hjelpe kommunene med å innføre og hente ut gevinstene av de løsningene som den enkelte kommunen selv velger å innføre. Den enkelte kommunen må ha ressurser som er ansvarlig for de enkelte tiltakene i sin kommune.

Medlemmene i faggruppa må ha interesse og kunnskap om digitalisering i helsesektoren, og være i stand til å se nytteverdien digitalisering kan gi for innbyggerne og ansatte i kommunen. Arbeidet i faggruppa avhenger av at medlemmene prioriterer møtene og deltar effektivt. Medlemmene blir også oppfordret til å formidle relevant informasjon fra faggruppemøtene til sin egen kommune eller samarbeidet de representerer.

Sammensetning av faggruppen og oppnevning av medlemmer

Sammensetningen i faggruppen eHelse Nord skal sørge for komplementerende erfaring og kompetanse, og at både kommunene og fylkeskommunene er representert og har forankring. Medlemmene må ha anledning til å bidra aktivt i gruppa. Ved behov vil gruppen knytte til seg og konsultere relevant erfaring og kompetanse i saker der gruppen selv ikke har denne erfaringen og kompetansen. Medlemmene i faggruppen representerer kommunal sektor og skal etterstrebe å sikre forankring for sakene som behandles.Sammensetningen i faggruppen eHelse Nord skal ha geografisk spredning på en slik måte at det er representanter fra kommuner fra alle fylker i samarbeidet.

Møtevirksomhet i faggruppen eHelse Nord
 • Det utarbeides helårig møteplan for faggruppen eHelse Nord
 • Det er fortrinnsvis digitale møter – Teams eller annen digital plattform. Bare unntaksvis legges det opp til fysiske møter
 • Det skal føres referat fra møtene
Frikjøp av ressurser til eHelse Nord
 • DigiNordland har frikjøpt følgende ressurser:
  100% koordinator velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging
 • 20% lederfunksjon

Digi Troms og Finnmark har frikjøpt følgende ressurser:

 • 100% koordinator velferdsteknologi
 • 50% koordinator velferdsteknologi
 • 20% lederfunksjon

Økonomiske og administrative ressurser som er gitt av DigiNordland og Digi Troms og Finnmark følger vedtak gjort av styringsgruppen, og kan derfor til enhver tid bli endret.

Dokumenter

Kontaktpersoner

eHelse Nord

Terje Jørgensen 
Leder eHelse Nord
Representerer Nordland i FPU e-helse

E-post: terje@diginordland.no
Tlf: +47 916 95 939

Vibeke Tellmann 
Nettverkskoordinator
Velferdsteknologi og DHO
eHelse Nord

E-post: vibeke@diginordland.no
Tlf: +47 976 07 448

Anette Karoline Samuelsen
Nestleder eHelse Nord
Lyngen kommune

E-post: anette.samuelsen@lyngen.kommune.no
Tlf: +47 905 72 917 

Anette Skogstad 
Nettverkskoordinator
Velferdsteknologi og DHO
eHelse Nord

E-post: anette@diginordland.no
Tlf: +47 45 60 05 73

e-Komp Nord

Torolf Slettvoll
Leder e-Komp Nord
Vefsn kommune

E-post: torolf.slettevoll@vefsn.kommune.no
Tlf: +47 909 56 373

Cecilie Ingebrigtsen
Balsfjord kommune

E-post: cecilie.ingebrigtsen@balsfjord.kommune.no
Tlf: +47 941 52 432

Berit Marie Helene Eira
Kautokeino kommune

E-post: beritmh.eira@kautokeino.kommune.no

Hopp rett ned til innholdet