DigiBarnevern i Nordland

Prosjektet «DigiBarnevern i Nordland» ble startet i januar 2024 av DigiNordland, på oppdrag fra KDU (Kommunedirektørutvalget).

Hensikten med prosjektet er å hjelpe kommunene å ta i bruk og få positive effekter av løsningene i DigiBarnevern.

I Nordland har mange kommuner anskaffet nytt fagsystem, mens noen ikke har gjort det.
Derfor består «DigiBarnevern i Nordland»-prosjektet av to hovedområder:

 • Gjennomføre en felles anskaffelse av nytt fagsystem for de 11 kommunene som ikke har nytt fagsystem
 • Hjelpe alle kommunene i Nordland i ta i bruk og få positive effekter av løsningene i DigiBarnevern

Større effekt sammen:
Bli med på felles prosesser med DigiBarnevern i Nordland

Prosjektet DigiBarnevern i Nordland inviterer alle barnevernstjenestene i Nordland til å være med på felles prosesser knyttet til DigiBarnevern-løsningene.

For å være med på fellesprosessene kan dere i barnevernstjenesten ta kontakt med oss, eller bruke påmeldingslinken som er sendt ut til alle barnevernslederne i Nordland

Les mer om prosessene i nedtrekksmenyen under:

Barnevernsfaglig kvalitetssystem (BFK) skal gi faglig og juridisk kvalitetsstøtte til barnevernstjenestenes analyse, vurderinger, beslutninger og dokumentasjon. 

BFK ligger allerede integrert i fagsystemet Visma Flyt Barnevern og Modulus Barn, men kartleggingen vi sendte ut i mars, viste at det er stor variasjon i hvor aktivt BFK brukes i barnevernstjenestene. 

Vi ønsker å samle barnevernstjenestene i et felles BFK-løft for Nordland, og sørge for at BFK «lever» både i fagsystemet og i hodene til de ansatte i barnevernet.

BFK finnes også åpent på nett: https://bfk.bufdir.no/

Innbyggertjenester består av to løsninger; Chat – Barnevern og Min kommune Barnevern. 

Chat – Barnevern vil være klar til bruk for alle kommuner – uavhengig hvilket fagsystem de bruker, ila oktober 2024. Min kommune Barnevern er avhengig av at leverandør av fagsystem utvikler en integrasjon. 
Chat-Barnevern har så store potensielle gevinster for ansatte, barn og familier at vi likevel ønsker å kjøre en felles prosess så snart det er klart.

Før man kan ta i bruk løsningen er det flere ting som må på plass, både teknisk og opplæringsmessig. Vi ønsker å samle kreftene i tjenestene og jobbe felles med blant annet: 

 • Vurderinger av sikkerhet og personvern (ROS og DPIA)
 • Opplæring i bruk av Sikker chat
 • Opplæring og diskusjon rundt etiske problemstillinger knyttet til Sikker chat

 

Å ta i bruk løsningene i DigiBarnevern er ressurskrevende.

Samtidig er det en forventning om at de positive effektene vil være verdt det – spesielt når man tar i bruk alle DigiBarnevern-løsningene.

Når man gjennomfører slike store endringer er det en fare at man mister de overordnede positive effektene av syne. Forskning på dette området er klar på at det er viktig å ha fokus på effektene – både for å følge opp om man oppnår dem, men også for å kunne identifisere tiltak for å oppnå dem.

Vi ønsker å gjennomføre jevnlige målinger(spørreundersøkelser) for barnevernet i Nordland og etablere/gjenbruke eksisterende nettverk for refleksjon og læring mellom barnevernstjenestene. Målingene vil være knyttet til samfunnsmål og effektmålene i DigiBarnevern-initiativet, for eksempel: 

 • I hvor stor grad barn og familier får hjelp som virker til rett tid
 • Kvalitet og effektivitet
 • Likeverdigheten i tjenester og forutsigbarhet for barn og familier
 • Hvor god kontroll man har på informasjon, dokumenter osv. på gruppenivå
 • Hvor raskt man klarer å fatte beslutninger og effektuere dem på gruppenivå
 • Hvor fornøyd man er i sitt barnevernsfaglige arbeid

Hver barnevernstjeneste vil kunne bestemme selv om de vil dele resultatene med andre eller beholde det internt. Basert på målingene og diskusjonene, vil barnevernstjenestene kunne vurdere hva slags justeringer og tiltak som kan gjøres hos seg selv. 

Det handler altså ikke om å sammenligne seg med hverandre – men å reflektere og lære sammen.

 

Sitat fra deltaker på informasjonsmøtet 24.mai: 
«Det er her gullet ligger!»

Video og PDF fra informasjonsmøte om felles prosesser

24.mai 2024 holdt vi et informasjonsmøte sammen med Bufdir, KS og Trondheim kommune om BFK, Innbyggertjenester og Oppfølging av gevinster og effekter. 

Her kan du se opptak av presentasjonene (kommer snart), samt laste ned pdf av presentasjonen i møtet. 
(Dialog og spørsmål fra informasjonsmøtet er redigert bort)

Vil du ta en prat med oss om en eller flere felles prosesser?
Ta kontakt, vi vil gjerne høre fra dere!

DigiBarnevern i Nordland har også disse fokusområdene:
Anskaffelse av nytt fagsystem til 11 kommuner

Vi har startet organiseringen av anskaffelsesprosessen i samarbeid med Bodø, Fauske, Narvik og Sørfold, som til sammen dekker barnevernstjenesten for 11 kommuner. 

Underveis i anskaffelsen ønsker vi å innhente erfaringer fra andre kommuner og diginettverk for å gjøre prosessen så effektiv og god som mulig. 

Nasjonal portal for bekymringsmelding

De fleste kommunene i Nordland har tatt i bruk nasjonal portal for bekymringsmelding, som skal bidra til en raskere og tryggere innsending av bekymringsmeldinger, og bedre kvalitet på innholdet i meldingene.

De kommunene som ikke har tatt i bruk løsningen,  kan ta kontakt med fiks@ks.no, for videre hjelp til oppsett. 

For de som har tatt løsningen i bruk, kan det være nyttig å ta en sjekk på sin kommunes nettsider om det er gitt god nok informasjon og riktig lenke til portalen.

Se godt eksempel her

Hva er DigiBarnevern?

DigiBarnevern er et nasjonalt initiativ mellom Bufdir, KS og kommune-Norge. Sammen med barnevernsreformen og ny barnevernlov skal DigiBarnevern bidra i arbeidet med å løfte kvaliteten i barneverntjenestene.

DigiBarnevern består av fem løsninger:

Løsningene i DigiBarnevern

Nasjonal portal for bekymringsmelding er utviklet av KS i samarbeid med Bufdir. Løsningen skal bidra til en raskere og tryggere innsending av bekymringsmeldinger, og bedre kvalitet på innholdet i meldingene. De fleste kommunene i Nordland har tatt i bruk denne portalen. Dersom din kommune ikke har tatt i bruk portalen enda, kan det enkelt gjøres ved å kontakte KS på fiks@ks.no

Et faglig rammeverk fra Bufdir som skal gi barnevernsfagleg og juridisk kvalitetsstøtte til arbeidet med barnevernssaker. BFK er implementert i begge de nye fagsystemene, og skal bidra til en likere og mer kvalitetssikret utøvelse av barnevernsfaglig praksis i alle barnevernstjenestene i landet. 

Tanken med BFK er at innholdet brukes aktivt av barnevernet både i og utenfor fagsystem. Eksempler på at BFK brukes utenfor fagsystemet er at man bruker Kunnskapsmodellen når man diskuterer en sak, at «stopp-punktene» i BFK inkluderes i rutinene for saksbehandling eller at Kunnskapsmodellen brukes i dialog med barn og foreldre.

I tillegg at BFK er integrert i fagsystemene Visma Flyt Barnevern og Modulus Barn, finnes rammeverket også åpent på nett: https://bfk.bufdir.no/

For å kunne ta i bruk alle løsningene i DigiBarnevern-prosjektet må kommunene ta i bruk nytt fagsystem. Dette må anskaffes i det private markedet blant to leverandører av nye fagsystem.

Barnevernsregisteret er et nyopprettet register som alle kommunale barnevernstjenester skal rapportere til. Det er utviklet av SSB på oppdrag fra Bufdir og med nytt fagsystem foregår rapporteringen løpende.

Visjonen er sømløs rapportering fra fagsystemene direkte inn til staten: Data hentes fra de kommunale barnevernstjenestenes fagsystemer, overføres til en sentral rapporteringsbank – Det nasjonale Barnevernsregisteret – og data fra registeret benyttes til de ulike statistikkformålene som staten må levere om barnevernstjenestene.

Målsettingen er å forenkle og effektivisere kommunenes rapportering til staten og forbedre data- og kunnskapsgrunnlaget.

Les mer om Barnevernsregisteret på Bufdir sine nettsider.

Digitale innbyggertjenester vil gi barn, unge og foresatte innsyn i egne dokumenter i en barnevernssak og gjøre det enklere å kommunisere digitalt med ansatte i barnevernet. Målet er at innbyggere med en aktiv barnevernssak skal få høyere tillit til barnevernet, mer eierskap til egen sak, og bidra til økt grad av medvirkning og samarbeid.

Innbyggertjenester består av to løsninger: Chat-Barnevern og Min kommune Barnevern. 

Med Chat-Barnevern får barn og familier en chat-løsning som er enkel, sikker og ivaretar personvernet. 
Ansatte i barnevernet er

 • Mer tilgjengelig innenfor tydelige rammer
 • Bruker én lovlig kanal
 • Har full kontroll på tilgangsstyring
 • Kan invitere inn andre ressurser i kommunen


Min kommune Barnevern gir ungdom og foresatte mulighet til å:

 • Samhandle digitalt og sikkert
 • Få rammer for reell medvirkning
 • Få en god samtykkeløsning


Innbyggertjenester er under utvikling av KS og vil bli tilgjengelig for alle kommuner høsten 2024 via Fiks-plattformen. For å få tilgang til Innbyggertjenester må hver kommune betale KS en engangssum på samme måte som for andre KS-felleskomponenter. Éngangskostnaden er anslått til ca. 9,5 kroner per innbygger.
Du kan lese mer om innbyggertjenester på KS sine sider.

Samfunnsmål

Barn og familier som trenger hjelp skal få hjelp som virker til rett tid. De skal møte et samarbeidende barnevern som gir reell mulighet til medvirkning, og skal gis styrket rettssikkerhet.

DigiBarnevern skal også bidra til at barnevernet oppleves trygt for barna, yter likeverdige tjenester, og at tilliten til barnevernet blir styrket.

Effektmål
 • God kvalitet i saksbehandling og oppfølging
 • Rask behandling og rettidige beslutninger
 • Likeverdige tjenester og forutsigbarhet for barn og familier
 • Sikkerhet, sporbarhet og kontrollerbarhet i all saksbehandling
 • Effektiv og god utnyttelse av ressursene i samfunnet
 • Fornøyde ansatte i barnevernet

Gevinstrealisering og måloppnåelse

Det er lett å henge seg opp i de enkelte løsningene når vi skal i gang med anskaffelser og innføringsløp. I noen faser må vi også kunne dykke ned i tekniske detaljer og «få jobben gjort». 

Dersom vi i tillegg klarer å holde det overordnede målet om en enda bedre barnevernstjeneste levende underveis, er det mye lettere for oss å oppnå målene og effektene, som er hovedgrunnen til at vi tar i bruk nye løsninger. 

Noen av utfordringene i det kommunale barnevernet som løsningene i DigiBarnevern skal støtte oss i å ta tak i er: 

 • Barn, unge og foresatte mangler oversikt over egen sak og mulighet for ønsket grad av digital medvirkning. 
 • Ansatte får liten hjelp til å utføre tjenester som er effektive, forsvarlige og av høy kvalitet. 
 • Ledere får liten hjelp til å lede, styre og rapportere. 
 • Aktører i og utenfor barnevernet har ingen god digital samhandling for kommunikasjon og overføring av informasjon.
Mor med to barn på benk
 

Det å definere mål, hjelper oss å holde fokus på den egentlige grunnen til at vi setter i gang med tiltak som skal føre til endringer.

Målene for DigiBarnevern sier noe om «Hva skal være annerledes etter at vi har tatt i bruk løsningene?». Ikke bare det nye fagsystemet, men også Barnevernsfaglig kvalitetssystem (BFK), Innbyggertjenester, Nasjonal portal for bekymringsmelding og Barnevernregisteret. Løsningene er et virkemiddel for å oppnå en endring, og målene vi definerer, gir oss en felles forståelse for hva vi ønsker skal endres.  

Gevinstrealisering handler i stor grad om at vi har en bevisst tilnærming til spørsmål som: 

Hvordan vet vi at vi har oppnådd målene våre? Hvilke tiltak kan vi gjøre for å få fullt utbytte av løsningene?

Vi i DigiBarnevern i Nordland-prosjektet ønsker å støtte kommunene i arbeidet med å hente ut gevinster og effekter fra DigiBarnevernsløsningene. Derfor inviterer vi dere med på felles prosess der vi måler status, og lærer sammen.

Birthe Sætereid

Birthe Sætereid

Prosjektleder
ext.birthe.saetereid@diginordland.no

Tommy Engvik

Prosjektressurs
ext.tommy.engvik@diginordland.no

Hopp rett ned til innholdet