Påmelding kompetanseløftet

Grafikk for kompetanseløft i digital transformasjon

Det å styrke den digitale kompetansen, er en viktig del av DigiNordland sin strategi og daglig arbeid. Digitaliseringen av samfunnet går raskere og raskere, og det krever at kommunene kontinuerlig utvikler den digitale kompetansen.

For å lykkes med digitalisering er det flere områder enn de tekniske som kommunene må beherske, som f.eks. prosessforbedring, gevinstrealisering og endringsledelse. Behovene er ulike i kommunene og hos den enkelte ansatte i kommunene, men felles er at kompetansen må videreutvikles.  

Kompetanseløftet gir ledere og nøkkelpersoner i kommunene i Nordland trening i digital transformasjon. Kurset bruker teknologistøttet læring som virkemiddel, og foregår primært digitalt.

Nederst i artikkelen finner du lenke til påmeldingsskjema. Påmeldingsfrist er 30. juni 2023.

Stor interesse

På starten av året gjennomførte vi en interessekartlegging blant kommunene i Nordland og fikk da positive tilbakemeldinger med ønske om deltakelse fra ca. halvparten av kommunene i Nordland. Vi har derfor en målsetting om svært høy deltakelse i Nordland og ønsker at dette løpet skal være et felles løft for fylket, i tillegg til å være en startgrop for samarbeid på mange områder mellom kommunene.

Hva er Kompetanseløftet?

Kompetanseløftet er fundert på et forskningsbasert rammeverk (Fem generasjoner av digital modenhet og 10+3 evner til digital transformasjon), som er utviklet av Pernille Kræmmergaard og Digitaliseringsinstituttet i Danmark. 

Rammeverket består av blant annet kartlegginger av digital modenhet og evner til digital transformasjon. Kartleggingene er en integrert del av modulene, og viser ståsted, barrierer og muligheter i kommunene innen arbeidet med digital transformasjon.  Modulene tar også for seg praktiske og konkrete eksempler; sammenhengen mellom hvorfor, hvordan og hva, relevante caser fra offentlig og privat sektor – og eksempler som er relevant for det enkelte diginettverket, samt et fasilitert gruppearbeid som gjennomføres i forarbeid, dagssamling og etterarbeid.

Videoer og oppgaver kan gjenbrukes/tilpasses. Videoene som gjenbrukes kan ha en lisens, som er enten en sikring ift. åndsverk hos foredragsholdere og/eller produksjonskostnader. Gjennomføringen er i regi diginettverket og læringsportalen eies juridisk av diginettverket. Prosessledelsen (som skisseres lenger ned i tilbudet) er integrert med arbeidet i læringsplattformen og med bruken av de forskningsbaserte kartleggingene. 

To puljer med fire moduler

Det er tenkt at Kompetanseløftet i DigiNordland skal foregå i to puljer. Den første puljen vil bestå av toppledergruppen i kommunene, digitaliserings- og IKT-ledere samt innovasjonsledere. I neste pulje er deltagergruppen typisk fagledere fra øvrige tjenesteområder, nøkkelpersoner for utviklingsarbeid i kommunen, formannskapet og andre politiske nøkkelpersoner.

tidslinje for moduler pulje 1

Ingen deltakeravgift

DigiNordland har fått tilsagn om OU-midler fra KS til gjennomføringen av kompetanseløftet. For å få et stort antall deltakere ønsker vi å tilby kurset uten avgift til kommunene i Nordland. Vi har en målsetting om full oppslutning fra alle 41 kommunene i Nordland, og estimerer ca. 7 deltakere fra hver kommune. Kommunene bidrar derfor økonomisk kun med sin avsatte tid til gjennomføring av kursløpet.

Fire moduler

Kurset gjennomføres over ett år, med en modul i kvartalet. Totalt fire moduler bestående av ca. 12 timer hver. De fire modulene omhandler områdene organisasjon, ledelse, strategi og teknologi og hver modul består av tre trinn 

  1. Forarbeid – Felles forståelse: Selvstendig arbeid med teori og caser på digital læringsplattform. Gruppearbeid rundt en gitt utfordring, som har som mål å inspirere og utfordre ledergruppen. 
  2. Samling – Nåværende utgangspunkt: Digital eller fysisk dagssamling i ledergruppene, der det veksles mellom faglige innlegg, caser (både eksempler og egne) og fasilitert dialog og kunnskapsdeling. Kartlegging og arbeid med egen organisasjons utgangspunkt innen evner til digital transformasjon og digital modenhet, inkludert barrierer og muligheter. Diginettverkene har så langt fordelt kommunene i sin region på 3 dagssamlinger (f.eks. 8+8+9 kommuner i samme samling). 
  3. Etterarbeid – Videre innsats. Innspill eller råd fra case eller samarbeidspartner. Lederteamet jobber lokalt med å bestemme sitt ambisjonsnivå og diskutere innsatser på kort og lang sikt i forhold til modulens tema. 

Inndelingen i disse trinnene er ment å hjelpe deltakerne underveis med å knytte det faglige innholdet i modulene med den digitale omstillingen i egen organisasjon og praksis.  

Oppbygning av modulene.

Forarbeidet- og etterarbeidet foregår i en digital læringsportal, der diginettverket har sin egen desginprofil, og der man kan se videoer, lese fagstoff, få tilgang til gruppeoppgaver og følge egen utvikling. Læringsportalen har fokus på universell utforming. Prosessarbeidet underveis i forløpet følger alle modulene og de tre trinnene i hver modul, både i læringsportalen og på dagssamlingene.

Kommunekoordinatorer

Hver kommune må utpeke en kommunekoordinator. Kommunekoordinatoren vil ha en viktig rolle med å støtte kommunedirektør i den praktiske gjennomføringen. Koordinatoren vil videreformidle viktig informasjon og sette av tid i egen ledergruppe til for- og etterarbeid. 

Kommunekoordinatoren vil gjennomføre møter med prosjektledelsen og de andre koordinatorene før og etter hver modul for å være forberedt og trygg på temaene og ha mulighet til dialog og spørsmål.  Kommunekoordinatoren kan få en viktig jobb med å forvalte læringen for kommunen videre, og bør være deltager i Kompetanseløftet selv. 

Spørsmål til kompetanseløftet kan rettes til:

Eirin Folde
Daglig leder/Country manager
DI2X – Digitaliseringsinstituttet
Telefon: +47 9765 3067     
Epost: efo@di2x.com

Erfaring fra Agder

Se leder for DigiAgder, Anna Helen Moum sin introduksjon til kompetanseløft som kommunene i Agder gjennomførte i 2022.

Mer informasjon

I påmeldingsperioden (frem til 10. juni) holder vi to informasjonsmøter. Møtene og påmelding finner du på denne siden.

Under ser du informasjonsmateriell om kompetanseløftet, samt erfaringer fra andre kommuner:

Hopp rett ned til innholdet