Enhet for utvikling og digitalisering

Januar 2021 ble enhet for utvikling og digitalisering opprettet i Nordland fylkeskommune. Enheten jobber målrettet med innovasjons- og utviklingsprosesser i NFK. Dette håper vi vil føre til en lavere terskel for utprøving av ny teknologi, herunder utvikling av tjenester og kommunikasjonsplattformer. Vår gjeldende digitaliseringsstrategi har som ambisjon å gi et enklere liv for nordlendingene i fylket. Satsingen går på tvers av alle seksjoner og styres etter prinsippene for porteføljestyring. Følgende virkemidler er tatt i bruk for å oppnå dette:

 • Helhetlig og tverretatlig styring og prioritering
 • Tydelig rollefordeling og beslutningsmyndighet
 • Samordning på tvers av tjenesteområdene
 • Dedikerte digitaliseringsressurser
 • Porteføljestyring
 • Gevinstplanlegging og gevinstrealisering
 • Insentiver som drivere for digitalisering
Nordland Fylkeskommune sin logo

Organisering

Nfk utvikling og digitalisering er porteføljeforvalter for digitaliseringsprosjekt. I tillegg har vi et porteføljekontor som også er porteføljeforvalter for andre tjenestebehov. Porteføljekontoret er sekretariat for porteføljestyret.

Havnen i Bodø

Vi har følgende roller og ansvar:

 • Porteføljeeier – Fylkesrådet
 • Porteføljestyre – Direktørgruppen
 • Porteføljekontor – Fylkesrådsleders kontor
 • Porteføljeforvalter for digitaliseringsprosjekter – Utvikling og digitalisering
 • Porteføljeforvalter for andre felles utviklingsprosjekter – Fylkesrådsleders kontor

Innsatsområder

 • Digital dialog og samhandling
 • Innovasjon, styring og prioritering
 • Helhetlig digital arkitektur og forvaltning
 • Kultur for deling og læring
 • Digital kompetanse
 • Brukerbehov i fokus
 • Samordning og standardisering
Ansatte i NFK

Enhet for utvikling og digitalisering innehar IT-kompetanse kombinert med tjenestedesign og jobber på tvers av sektorer og fagfelt. Vi samler inn idéer og behov for digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser. Forslagene bearbeides videre som miniutvikling, eksperimentering eller går videre til prosjekter og prioriteres i porteføljestyret (direktørgruppen). Arbeidet skjer i tett samarbeid med et digitaliseringsråd med ulike roller og spisskompetanse på ulike fagfelt.

Se våre modeller for ambisjon og arbeidsflyt

Kontakt

Laila Ingeborg Angell
Leder NFK Utvikling og digitalisering

E-post: laiang@nfk.no
Telefon: +47 755 45 402
Mobil: +47 951 19 171

Thommy Mikalsen
Rådgiver Utvikling og digitalisering

E-post: thommi@nfk.no
Telefon: +47 756 50 641
Mobil: +47 975 36 839 

Ida Johanne Jønsberg
Rådgiver Innovasjon og utvikling

E-post: idajon02@nfk.no
Telefon: +47 756 50 231
Mobil: +47 907 55 109

Marton Amdahl
Trainee Utvikling og digitalisering

E-post: maramd@nfk.no
Telefon: +47 756 50 658

Hopp rett ned til innholdet