Temamøte Helhetlig tjenestemodell

eHelse Nord

Velkommen til Temamøte om Helhetlig tjenestemodell. Som nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, arrangerer vi nå vårt andre temamøte i regi av eHelse Nord.

Gjennom 2023 har vi planer om å holde månedlige temamøter og aktiviteter. Dette for å styrke kompetansen for ansatte i kommunene i Nordland og Troms og Finnmark.

Vi har kartlagt hvilke tema kommunene i Nordland og Troms og Finnmark ønsker mer kompetanse på. Et av temaene som flere kommuner ønsket var Helhetlig tjenestemodell for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging.

Innføring av velferdsteknologi i tjenestene krever en tydelig organisering der sentrale oppgaver løses gjennom forankrede roller og ansvarsområder istedenfor enkeltpersoner.

Gjennom å utarbeide en helhetlig tjenestemodell for velferdsteknologi i kommunene vil den tydeliggjøre organisering av tjenesten, oversikt over oppgavene som må utføres og fordele ansvar. Noe som er svært viktig å ha på plass når man innfører teknologi som en del av helsetjenesten.

En helhetlig tjenestemodell inneholder:

  • Tydelig prosess, roller og ansvar for å sette teknologi ut til brukeren, respondere på alarmer og evaluere tjenesten.
  • Sektorovergripende roller og ansvar for å ivareta de løpende kommunale oppgavene knyttet til forvaltning av tjenesten, leverandøravtaler, support, IT-drift og vedlikehold av løsningene.

Målgruppe for temamøtet er helseledere, mellomledere og ressurspersoner på velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging.

Temamøtet er gratis og vil være digitalt. Her kan dere melde på så mange dere vil fra kommunene.

Hvis du har spørsmål ta kontakt

Hopp rett ned til innholdet