Ordliste e-helse

Ved hjelp av teknologi kan pasienten overføre helseinformasjon til kommunen, fastlegen eller sykehuset. Helsetjenesten tar kontakt med pasienten ved tegn til forverring eller dersom målingene er utenfor normalverdiene. Det er pasienten selv som gjennomfører målingene og sender inn opplysninger i henhold til behandlingsplan.

Kilde: https://www.helsedirektoratet.no/tema/teknologi-i-pasientens-helsetjeneste/digital-hjemmeoppfolging

E-helse blir definert som bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å betre effektivitet, kvalitet og sikkerheit i helse- og omsorgssektoren.

Eksempel:
E-helse har innvirkning på de fleste funksjoner i helsetjenestesystemet og vil ved riktig bruk i kombinasjon med organisasjonsutvikling og sterkt fokus på samarbeid, effektivisere arbeidsprosessene og forbedre kvaliteten på helsetjenestene.

Kilde: https://www.ehelse.no/om-oss/om-direktoratet-for-e-helse

Felles kommunal journal skal gi helsepersonell effektive løsninger for tildeling, administrasjon, ytelse og dokumentasjon av helsehjelp. Hensikten er å løse kommunenes behov for journalløsninger som understøtter arbeidshverdagen på en god måte og bidrar til økt kvalitet, effektivitet og pasientsikkerhet. I dag er pasientinformasjonen i for stor grad innelåst i ulike applikasjoner som ikke snakker godt nok sammen. Med en felles plattform blir det mulig å dele informasjon på tvers av de kommunale helse- og omsorgstjenestene og de ulike løsningene.

Kilde: https://www.ks.no/fkj

HelseID er en felles påloggingsløsning for helse- og omsorgssektoren. Den legger til rette for enklere pålogging for helsepersonell, og styrket informasjonssikkerhet ved digital samhandling i sektoren. Dette skjer blant annet gjennom funksjonalitet for autentisering av brukere, systemer og virksomheter, samt beskyttelse av systemer.

Hensikten med HelseID er å støtte elektronisk kommunikasjon mellom aktører som samhandler i helse- og omsorgssektoren, slik at vi kan levere enda bedre helsetjenester.

Kilde: https://www.nhn.no/samhandlingsplattform/helseid

Kjernejournal er en digital løsning for deling av pasientenes helseopplysninger på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet. I pasientens kjernejournal kan helsepersonell se de samme opplysningene uavhengig av om de jobber som fastlege, på sykehus eller legevakt.

Dette inneholder kjernejournal opplysninger om:

  • Kritisk informasjon
  • Pasientensregistreringer
  • Legemidler
  • Prøvesvar
  • Vaksiner
  • Om pasienten
  • Oversikt over besøk i spesialisthelsetjenesten
  • Innstillinger

 

Kilde: https://www.nhn.no/nasjonale-e-helselosninger/kjernejournal/hva-er-kjernejournal

KS e-Komp er et kompetansenettverk innenfor helse, ledelse og digitalisering. Nettverket ivaretar kommunenes interesser både nasjonalt og regionalt og ser helhetlig på helsesektorens behov.
Kompetansenettverket er et kommunalt nettverk bestående av koordinatorer fra alle deler av landet. Kompetansen er bred og ivaretar både helse-, ledelses- og ikt-faglige interesser. De fleste i nettverket har lang fartstid med denne type utviklings– og implementeringsarbeid.

Nettverket er opptatt av å se helhetlig på helsesektorens behov for samhandling og digitalisering, men har et særskilt ansvar for å ivareta kommunenes interesser både nasjonalt og regionalt.

Nettverket brukes i utstrakt grad til rådgivning og deltakelse i nasjonale aktiviteter innenfor e-helse, samt i utbredelsen av de nasjonale løsningene.

Kilde: https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/digitalisering-i-helse-og-omsorgsektoren-e-helse/ks-kompetansenettverk-for-e-helse-ks-e-komp/

Program pasientens legemiddelliste (tidligere Legemiddelprogrammet) vil etablere én felles digital oversikt over pasientens legemidler, pasientens legemiddelliste (PLL).

Pasientens legemiddelliste realiseres gradvis gjennom flere tiltak som kvalitet i e-resept, elektronisk multidose og innføring av kjernejournal i pleie- og omsorgstjenesten.

Kilde: https://www.ehelse.no/programmer/program-pasientens-legemiddelliste

SYSVAK er et landsdekkende elektronisk vaksinasjonsregister etablert i 1995, og et av de sentrale helseregistrene. Registeret er hjemlet i Helseregisterloven og tilhørende SYSVAK-registerforskrift. Funksjonalitet for registrering av vaksiner i pasientjournal er ofte knyttet opp til Sysvak-registeret.

Kilde: https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/om-sysvak/

Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren.

Eksempel:
Lokaliseringsteknologi, Elektronisk medisineringsstøtte, Elektroniske dørlåser, Digitalt tilsyn, Ansatte- og pasientvarslingssystem, logistikkløsninger, Trygghetsalarmer, Responstjenester.

Kilder:
https://www.ehelse.no/velferdsteknologi/velferdsteknologi
https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi/anbefalinger-om-velferdsteknologiske-losninger-i-kommunene

Hopp rett ned til innholdet