Innovativ anskaffelse av elektronisk pasientjournal og tilhørende funksjonalitet 

Bodø kommune tar nå et stort skritt mot å transformere sine helsetjenester gjennom digital innovasjon. Her kan du lese mer om anskaffelsen og melde deg på informasjonsmøte om innovativ anskaffelse av elektronisk pasientjournal og tilhørende funksjonalitet.

Man har en ambisiøs plan for anskaffelse av nye og innovative arbeidsverktøy for klinikere og annet helsepersonell. Nå ønskes flere kommuner velkommen med i denne anskaffelsen.  

Pågående arbeid 

Bodø kommune har høsten 2023 igangsatt og kunngjort en innovativ anskaffelse  av elektroniske pasientjournalsystemer (EPJ) og tilhørende funksjonalitet. Den 14. November ble det gjennomført en dialogkonferanse hvor også kommuner kunne være med å høre om ønsker og planer kommunen har. Det har vært mange henvendelser i etterkant av møtet. Derfor inviteres flere kommuner til informasjonsmøte med påfølgende mulighet til å vurdere et videre samarbeid i den innovative anskaffelsen.  

I første omgang har Bodø kommune vurdert det slik at det er EPJ og tilhørende funksjonalitet i pleie- og omsorgsavdelingen som skal anskaffes (Hjemmetjeneste, Institusjon, Miljøtjeneste osv.). Ut over dette er kommunen åpen for innspill og tanker fra leverandørene og andre og i veien videre må det vurderes hvor store deler av disse tjenestene som dette skal omfatte, og leverandørens planer for utvikling må også tas i betraktning.  

Målsettinger og Ambisjoner 

Kommunens overordnede mål er å sikre bærekraft gjennom innovativ anskaffelse og samarbeid med markedet for utvikling av nye systemer for klinisk dokumentasjon,  beslutningsstøtte m.m. Dette innebærer et sterkere fokus på brukersentrert systemutvikling og design, og en stegvis tilnærming til implementering av nye løsninger. Bodø kommune legger også stor vekt på datadeling og en økosystemtilnærming som skal løse de store utfordringene kommunen står ovenfor med tanke på manglende dataflyt og tilhørende samhandlings- og styringsutfordringer. Kommunen ser et stort potensial i bruk av kunstig intelligens for å forbedre funksjonalitet, beslutningsstøtte og håndtere store mengder pasientdata. En stor del av vurderingen av de ulike leverandørene vil være deres strategi og retning for de ulike produktene, forretningsmodell og hvorvidt disse samsvarer med det kommunene har skissert gjennom Felles journalløft.

Samarbeid 

Etter oppfordring fra DigiNordland og Digi Troms og Finnmark ønsker man å gi mulighet for andre kommuner å koble seg på denne innovative anskaffelsen. Gjennom et slikt samarbeid håper vi kan sikre en felles retning for EPJ-utviklingen i årene som kommer og slik imøtekomme de utfordringene og tilhørende endringene kommunene kjenner på og som vil bli enda viktigere i årene fremover. Bodø kommune har deltatt i arbeidet rundt felles journalløft og støtter seg naturlig nok til anbefalingene som kommer fra nasjonalt hold. 

Mer informasjon om dette vil komme i dialogmøte; meld deg på her

Hopp rett ned til innholdet