Nasjonal utbredelse av DigiHelsestasjon

sykepleier datamaskin

DigiHelsestasjon er en digital innbyggertjeneste som skal gjøre det enklere å kommunisere digitalt med helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Denne digitale innbyggertjenesten er nå tilgjengelig nasjonalt, og 91 kommuner har tatt tjenesten i bruk.

Hva er DigiHelsestasjon og hvem er den for?

DigiHelsestasjon er ett av de prioriterte satsningsområder for kommunal sektor der formålet er at innbygger enkelt og trygt skal kunne kommunisere digitalt med helsestasjon- og skolehelsetjenesten samt Helsestasjon for ungdom.

Les mer om Kommunal sektors ambisjoner på e-helseområde

Når kommunen tar i bruk DigiHelsestasjon, kan innbygger logge seg på helsenorge.no for å:

  • sende og motta meldinger på en trygg og sikker måte
  • få oversikt over avtaler med helsestasjonen eller skolehelsetjenesten
  • få informasjon om hva som skal skje i timen og kan avlyse timen ved behov
  • motta varsel ved helsenorge

DigiHelsestasjon vil gi foreldre på vegne av sine barn i alderen 0-12 år, gravide, samt ungdom fra 16 år mulighet til digital kommunikasjon med helsestasjonstjenestene.

DigiHelsestasjon er utviklet gjennom et samarbeid mellom KS, Helsedirektoratet, Direktoratet for e- helse, Norsk helsenett SF og kommunene Oslo, Bergen, Stavanger, Haugesund.

Hva betyr DigiHelsestasjon for helsepersonell?

Med DigiHelsestasjon kommer meldingene fra innbyggere direkte i den elektroniske pasientjournalen (EPJ) som helsesykepleier bruker til vanlig. Helsepersonell har derfor lett tilgang til meldinger, kan kommunisere når det passer, og deres kommunikasjon med innbygger blir journalført direkte. De tre EPJ-leverandørene for helsestasjonene, CGM, Visma og Infodoc, har tilpasset journalsystemene teknisk og funksjonelt for å kunne samspille med tjenestene på helsenorge.no som innbygger benytter.

Tilsvarende digitale innbyggertjenester på helsenorge.no brukes allerede av fastleger, spesialisthelsetjenesten og den kommunale helsetjenesten som pleie- og omsorgstjenesten ved DigiHelse.

Hvorfor DigiHelsestasjon?

DigiHelsestasjon vil gi gevinster for innbygger i form av økt tilgjengelighet til helsestasjonstjenestene, mulighet til å involvere seg og mer effektiv tidsbruk for alle parter. Brukeropplevelsen blir bedre når innbyggerne opplever at det blir enklere å kontakte helsepersonell gjennom et tilgjengelig og sikkert digitalt verktøy. Dette gjelder også for ungdom som kan dra nytte av ungdomsløsningen som vil være klar i 2023.

DigiHelsestasjon vil gi større grad av trygghet og oversikt for innbyggere ved at de får oversikt over avtaler, samtidig som de selv kan hente ut nødvendig informasjon. At innbyggerne selv kan avbestille timer, gjør arbeidsdagen lettere for de ansatte. Blant annet fordi det blir enklere for flere å gi beskjed om de ikke kan møte til oppsatt avtale. For helsestasjonstjenesten gir det bedre oppfølging avinnbyggerne og mer effektiv tidsbruk. I tillegg er informasjonssikkerheten bedre ivaretatt for alle involverte, og den digitale dialogen blir automatisk journalført.

Hvordan ta i bruk DigiHelsestasjon?

DigiHelsestasjon kan bestilles hos den enkelte EPJ-leverandør og Norsk helsenett SF.

På KS.no/digihelsestasjon kan dere lese mer om tjenesten, hvordan kommunen bør gå frem for å komme i gang og nyttige tips om hvordan få innbyggere med.

Se mer om DigiHelsestasjon på

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/digihelsestasjon/

KS har etablert samarbeid med NHN og følger opp rollen som behovseier på vegne av og i samarbeid med kommunene.

Hva koster det?

EPJ-leverandør

Enkelte leverandører av den elektroniske pasientjournalen (EPJ) krever vederlag for bruk av DigiHelsestasjon, andre ikke. Kommunene bør derfor ta kontakt med egen EPJ-leverandør for tilbud og avtale. De relevante leverandørene for denne løsningen er Visma, Infodoc og CGM.

Norsk helsenett SF – helsenorge.no

Kostnader for drift og forvaltning av DigiHelsestasjon er allerede inkludert i fakturaen fra Norsk helsenett om betaling for nasjonale e-helseløsninger, jfr. Forskrift om standarder og nasjonale e- helseløsninger § 16. Betaling gjelder for forvaltning og drift av nasjonal innbyggerportal (helsenorge.no) og dekker også tilknytningsavgift.

Årlige endringer i kostnader for kommunal sektor skal vurderes av teknisk beregningsutvalg for nasjonale e-helseløsninger, og skal i tillegg drøftes i konsultasjonsordningen med KS.

Se mer om kostnader over bruk av nasjonale e-helseløsninger her:

Endringer i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger – Norsk helsenett (nhn.no)

Videreutvikling av DigiHelsestasjon

DigiHelsestasjon skal også kunne brukes av ungdommer fra og med 13 år. Det pågår en videreutvikling av DigiHelsestasjon i et prosjekt for å gi ungdom mulighet til å ta kontakt helsestasjonstjenesten ved å logge seg inn i helsenorge-appen med sin Feide-bruker. Løsningen kalles DigiHelsestasjon – Ungdomsløsningen. Det vil gi ungdommene informasjon om skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, og gjøre det mulig for dem å bestille time hos helsesykepleier på sin skole. Ungdomsløsningen skal testes ut på utvalgte ungdomsskoler og videregående skoler i høst, og vil bli tilgjengelig nasjonalt i løpet av 2023.

DigiHelsestasjon og HelsaMi

KS har hatt dialog med Helseplattformen om hvordan kommunene kan forholde seg til at de etter hvert får HelsaMi, som er innbyggertjenesten i Helseplattformen. Helseplattformen presiserer at kommunene selv avgjør om de ønsker å investere i å innføre DigiHelsestasjon. Innføringstidspunktet kan ha betydning, og Helseplattformen har gitt tilbakemelding til KS at DigiHelsestasjon kan være en god midlertidig løsning.

Hopp rett ned til innholdet