SkoleSec-prosjektet setter personvern og informasjonssikkerhet på agendaen 

DigiNordland inviterer alle kommuner i Nordland til deltakelse i det nasjonale prosjektet SkoleSec, et tiltak fra KS som retter fokuset på personvern og informasjonssikkerhet i skolen, med mål om å:  

  • gi kommuner økt bevissthet og oversikt over egen situasjon 
  • sette skoler i stand til å kartlegge og iverksette tiltak 
  • pilotere en regional veiledningstjeneste for personvern og informasjonssikkerhet 

Målgruppen for tiltaket er skoleeiere og skoleledere, men også rådgivere og IKT-veiledere i skoleadministrasjoner. Denne sammensatte gruppen er ofte delegert behandlingsansvar for utdanningsområdet, jobber opp mot kommunens internkontroll og styringssystemer, og er det leddet som i størst mulig grad har mulighet til å nå helt ut. 

Gevinster ved deltakelse 

Kommuner som deltar vil oppnå:  

  • Solid kompetanseheving med anerkjente kapasiteter innenfor personvern og informasjonssikkerhet, dekket av SkoleSec-prosjektet 
  • Gode muligheter for nettverksbygging og etablering av samarbeidsfora 
  • Tilgang til ressurser og personell som kan kontaktes for veiledning 
  • En bedre oversikt over egen kommunes nåsituasjon i arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet innen oppvekstsektoren 
  • Hjelp til å definere dagens utfordringer i egen kommune og gjøre prioriterte forbedringer og endringer 
  • Økt kunnskap om tilgjengelige ressurser 
  • Mulighet til å gi personvern og informasjonssikkerhetsarbeid i egen kommune en ny giv 

Gjennomføring  

Prosjektet gjennomføres i perioden Januar til Mai 2024, med fire fellessamlinger for deltakerkommunene. I tillegg til felles aktiviteter, må det påregnes noe arbeid i den enkelte kommune mellom samlingene.  

Fase Tidsrom Aktiviteter 
Oppstart jan Delta på felles oppstartssamling med veilederteam og andre pilotkommuner. Utarbeide og forankre mandat, målbilde, omfang og prosjektplan  
Kartlegging jan/feb Innhente informasjon om kommunens arbeid med personvern og informasjonssikkerhet  
Nåsituasjon og tiltak feb/mars  Delta på felles workshop (fysisk og/eller digitalt) for å analysere nåsituasjon, definere dagens utfordringer og prioritere forbedringstiltak i tiltaksplan  
Gjennomføring Feb – Mai Gjennomføre tiltaksplan med støtte til gjennomføring fra veilederteamet  
Evaluering Apr/Mai Delta i evaluering av pilotprosjektet  

Suksess i sør  

SkoleSec-prosjektet gjennomførte våren 2022 en pilot i samarbeid med Digi Vestland, hvor ti kommuner gikk sammen for å gi og få veiledning i å kartlegge, prioritere og gjennomføre arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet i egen kommune. Erfaringene ledet til nye veiledertjenester, med kommuner i Digi Agder, Digi Innlandet og Digi Viken.  

Sindre L. Flesvig, leder for faggruppe for oppvekst i Digi Innlandet, mener veiledertjenesten har bidratt til å gjøre arbeidet mer håndterlig i kommunene.   

– SkoleSec gir deg god og kompetent drahjelp til å strukturere arbeidet rundt personvern og informasjonssikkerhet, og vi får hjelp til å stykke opp store temaer til mindre og mer overkommelige biter.   

En av suksessfaktorene i veiledertjenesten er at det er kommunene selv som veileder andre kommuner. Dette bidrar til at veiledningen er praksisnær og at det bygges nettverk og samarbeid på tvers av kommunegrenser. Veilederne følges opp av en egen mentor og har egne samlinger hvor de får kompetanseheving i relevante emner innen personvern og informasjonssikkerhet.   

Kristine Sætre, skolefaglig rådgiver i Bømlo kommune, deltok i piloteringen av veiledertjenesten i Digi Vestland. Hun satte pris på å få veiledning i «øyehøyde».  

– Å ha ein rettleiar frå ein anna kommune som hadde jobba med dette som me no skulle ta tak i, gjorde at rettleiar lett forstod våre spørsmål og utfordringar i arbeid med personvern og informasjonssikkerhet. Rettleiinga me fekk vart derfor svært nyttig for oss fordi at den trefte godt det me hadde bruk for. Gjennom denne rettleiartenesta fekk me auka kompetanse i eigen kommune, samt konkrete tips og løysingar som me lett kunne ta i bruk når me skulle skape betre struktur i eigen kommune for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet. 

Hvordan blir vi med?  

DigiNordland gjennomfører uforpliktende infomøter for ditt område 24.november, hvor ressurspersoner fra SkoleSec deltar og vil være tilgjengelige for spørsmål:  

24.11.23 kl.0900-0935: Salten  

24.11.23 kl.0945-1020: Helgeland  

24.11.23 kl.1030-1100: Lofoten, Ofoten og Vesterålen 

*Trykk på lenken for påmelding til Teams-webinar for din kommune

DigiNordland oppfordrer alle kommuner til å delta, og videre vurdere deltakelse i SkoleSec 2024. Påmelding som pilotkommune gjøres via dette skjemaet.  

Ta gjerne kontakt med DigiNordland ved spørsmål knyttet til prosjektet på celina@diginordland.no  

Hopp rett ned til innholdet