Vil du være Nordlands representant for teknisk sektor?

Illustrasjon med one-line-figur av mennesker på byggeplass

KS har opprettet et fag- og prioriteringsutvalg for plan, bygg og geodata. Nordland har per dags dato ingen representant inn i utvalget.  Derfor prøver vi nå med utlysning til alle kommunene i Nordland.

Dette gjør FPU plan, bygg og geodata

Fag- og prioriteringsutvalget skal samordne og fremme kommunale interesser og behov gjennom å gi innspill og råd til nasjonale digitaliseringstiltak og til prioritering av nasjonale innsatser og digitalisering av tjenester for teknisk sektor. FPU teknisk er et rådgivende organ som løfter relevante tema av prinsipiell og strategisk betydning. I 2022 ble det utarbeidet et veikart for fagomårdet som skal lede prioriteringen på området. Nå står realiseringen av arbeidet for tur og DigiNordland er pådriver i Nordland.

Personen vi ser etter

Kanskje er du kommunalleder innenfor teknisk sektor, rådgiver eller jobber med IKT mot oppvekstsektoren. 
Vi ser etter deg som har god kjennskap til plan, bygg og geodata som fagområder i en kommune, og som ønsker å bidra til å utgjøre en forskjell mot en fremtidsrettet utvikling på området.

Du skal evne å sette deg inn i hva som kan og bør gjøres av nasjonale grep. Herunder utvikling av løsninger og andre støttende tiltak, strategiske veivalg og prioriteringer. 

I tillegg skal du kunne gi tilbakemeldinger på konsekvenser for den type kommuner og rolle du representerer. Det er ønskelig fra KS at du representerer en mindre kommune.

Dette forventes av deg som representant

Som representant oppnevnes du for 2 år. Arbeidsmengden kan variere, men baseres på hver enkelt representant sitt engasjement og involvering. 
Vi estimerer at arbeidet vil tilsvare opp til 20% stilling inkludert deltagelse i det lokale programrådet for DigiNordland. Arbeidsmengde kan justeres etter eget ønske.

Fra DigiNordland forventes det at du bruker nettverket og faggruppe for teknisk sektor aktivt, både til å spre ut informasjon fra FPU, og til å få tilbakemeldinger inn til FPU.

Øvrige forventninger kan du lese mer om i KS sin artikkel «generelle forventninger til deg som representant».

Hva bidrar DigiNordland til?

DigiNordland arbeider for tiden med å etablere flere faggrupper som skal være støttefunksjon for deg som representant. Vi har også ansvaret for å prioritere og forvalte en regional portefølje for digitaliseringsprosjekter innenfor plan, bygg og geodata. 

Vi jobber for at kommunene i Nordland skal ta i bruk og få nytteverdi av felleskommunale og nasjonale løsninger, gjennom blant annet å støtte kommunene med endringsledelse. 

Som representant for FPU plan, bygg og geodata vil du være en viktig ressurs inn i dette arbeidet, og ditt bidrag vil sette føringene for videre digitaliseringsarbeid i Nordland. 

I DigiNordland har vi flere representanter inn i de forskjellige fag- og prioriteringsutvalgene til KS, i tillegg til Digitaliseringsutvalget og KommIT-rådet. 

Sammen utgjør vi en viktig struktur for digitaliseringen av kommunal sektor i regionen, og jobber hver dag for det større samfunnsoppdraget med digitale og bærekraftige kommuner i Nordland.

Illustrasjon av DigiNordland sine faggrupper og sammenheng mellom de

Dette får du igjen for å være representant

Som kandidat i FPU er det veldig gode muligheter for personlig og faglig utvikling. Du får svært verdifull innsikt i nasjonale og lokale utviklingsprosesser, og de utviklingsløpene som kommer for teknisk sektor. I tillegg blir du en viktig nøkkelperson i digitaliseringsarbeidet i Nordland og nasjonalt. Du får være en del av et tverrsektorielt samarbeid for å utvikle kommunal sektor i Nordland, og selve spydspissen på digitalisering. 

I tillegg vil du få stor innflytelse på de valg og prioriteringen som tas innenfor digitalisering i teknisk sektor både nasjonalt og lokalt. Det er også ønskelig at du som representant bidrar aktivt inn i DigiNordland sin tekniske faggruppe. Her vil det derfor være mulighet for lederoppgaver og ansvar. Ved ønske om frikjøp for økonomisk dekning av vervet, fordrer et minimum på 20% stilling.

Hva må du kunne om digitalisering?

Digitalisering handler mest om mennesker og prosesser, og ikke fullt så mye om det tekniske i IT-løsninger. Derfor er det kanskje vel så viktig å ha noe kjennskap til endringsprosesser, prosjektledelse og innføringsløp.

Vi i DigiNordland er mer enn gjerne sparringspartner og rådgiver for deg, dersom det oppstår spørsmål knyttet til digitalisering, metodikker, tekniske løsninger m.m. 
Gjennom våre faggrupper og samarbeidsfora tilrettelegger vi også for et tverrsektorielt fagråd for de spørsmål som måtte oppstå.

Hvorfor er dette så viktig?

Først og fremst handler det om at Nordland får en stemme inn i det nasjonale arbeidet, samtidig som vi lokalt i Nordland har behov for mer dialog rundt digitaliseringen på området for teknisk sektor. 
Som representant er det du som skal fremme behovet fra kommunesektoren i Nordland, og sørge for en god sammenheng mellom det som skjer lokalt og nasjonalt. 
For det andre er det et prekært behov for digitalisering og utvikling i hele kommunal sektor, og selv om det allerede har skjedd mye i teknisk sektor er vi bare så vidt begynt.
Sist, men ikke minst er arbeidet med digitalisering et utrolig viktig samfunnsoppdrag som forankres i den nasjonale strategien «én digital offentlig sektor». Digitalisering skal bidra til en mer effektiv offentlig sektor, mer verdiskaping i nærings­livet og ikke minst en enklere hverdag for folk flest.

Når starter arbeidet?

Frist for å oppnevnes som kandidat settes til 20. mars.

Oppnevning og svar på spørsmål skjer ved å kontakte Celina på e-post. Ved flere aktuelle kandidater er det KS som prioriterer en representant.

Hopp rett ned til innholdet