Etablering av Programrådet

Fyrtårn

Arbeidet med digitalisering ut mot 41 kommuner fordelt på 5 regioner, byr på mange utfordringer. En av utfordringene som virkelig utmerker seg er behovet for gode mekanismer for kommunikasjon ut til enkeltkommuner.

Den 11. oktober 2022 avholdt DigiNordland et møte med et utvalg ressurspersoner fra Vesterålen, Salten, Ofoten, Helgeland, Lofoten og KS Nordland. DigiNordland la frem et ønske om å etablere et representativt utvalg. Utvalget skal samkjøre pågående og fremtidige digitaliseringsaktiviteter, og ivareta nasjonale forventinger til Nordland. Utvalget har fått benevnelsen Programråd og vil være bindeleddet mellom programstyret (KDU Nordland), og enkeltkommunene i hver region i Nordland. Benevnelsen understreker DigiNordland sin overgang fra forprosjekt til etablert program (samling av mange prosjekter).

Representere Nordland

Nordland har i dag flere representanter inn i nasjonale samstyringsfora i regi av KS. Deriblant har vi representant i Digitaliseringsutvalget, KommIT-rådet og Fag- og prioriteringsutvalg (FPU). Disse representantene har sentrale roller og skal være talspersoner på vegne av Nordland. Programrådet er et fora som støtter opp under representantenes rolle. I programrådet kan representanene nå ut med budskap til, eller ta imot innspill fra kommunene i Nordland. Representantene har innflytelsesrike nøkkelroller og sitter på informasjon som det er svært viktig at når ut til kommunene i Nordland. Programrådet og dets medlemmer er et støtteapparat for representantene, og har i tillegg en informasjonsplikt mot kommunene i sin region.

Møter

Programrådet møtes hver 3. uke til fastsatt tidspunkt, hvorav to fysiske møter i året, resterende møter foregår digitalt. Det er ønskelig at ett av de fysiske møtene inkluderer medlemmene i programstyret (KDU Nordland). Leder for DigiNordland vil lede møtene og har ansvar for agenda, som hensyntar sakslister for henholdsvis diginettverkene (nasjonalt) og Digitaliseringsutvalget.

Mandat

Det arbeides for tiden med å få fastsatt et mandat for programrådet. Mandatet vil hjelpe med å sikre rådet tilstrekkelig representasjon og myndighet for videre arbeid. Mandatet må godkjennes og vedtas av programstyret, KDU Nordland.

Deltakere

Deltakerne i programrådet er lederne fra regionale digitaliseringsnettverk/samarbeid i Nordland, KS Nordland, og alle representanter mot nasjonale samstyringsfora i regi av KS. Hver region skal ha en fast representant og en vara. Det er ønskelig at regionale representanter innehar vervet i minimum ett år. På denne måten sikrer vi kontinuitet i arbeidet. De øvrige forventningene til representantene presiseres i mandatet for programrådet.

Deltakerne og vara i programrådet er per 20.01.23:

Region/enhetDeltaker
DigiNordlandCelina Victoria Svaleng
HelgelandHilde Rafaelsen
SaltenForeløpig: Aleksander Nordnes
LofotenRoar Helfjord
OfotenTim Skau
VesterålenRobin S. Lillejord
DigitaliseringsutvalgetFrode Nilsen
KommIT-rådetBørge Toft
FPU OppvekstViggo Fedreheim
eHelse NordTerje Jørgensen
KS NordlandTrond Sigurd Ursin

Kontaktinformasjon og nærmere beskrivelse av roller til samtlige deltakere finner du her.

Hopp rett ned til innholdet