Nytt veikart for plan, bygg og geodata

vei i lofoten

Det pågår en betydelig satsning på digitalisering innenfor plan, bygg og geodata i både kommunal og
statlig regi. Arbeidet har som målsetning å bidra til en mer brukerorientert og
effektiv offentlig forvaltning. Digitaliseringsarbeidet er organisert i en rekke prosjekter i regi av KDD,
DiBK, Kartverket, SSB og KS.

Selv om det er et godt samarbeid mellom stat og kommune i dette arbeidet, mangler vi et felles
veikart som ser de ulike prosjektene i sammenheng og vurderer dem opp mot en oppdatert og
omforent beskrivelse av hvilke behov som skal løses.


Veikartet skal skape forutsigbarhet og tydeliggjøre forventningene til leveransene fra de ulike
aktørene, samtidig som veikartet skal legge til rette for å realisere gevinster med reduserte kostnader
og risiko både for den enkelte kommune og offentlig sektor samlet sett.

KommIT-rådet ga i møtet 02.09 sin tilslutning til det nye veikartet i tråd med saksfremlegget, og KS følger veikartet opp gjennom fag og prioriteringsutvalget for teknisk sektor.

Hva er veikart for plan, bygg og geodata?

Det er et felles veikart som løfter frem behovene for utvikling av digitale løsninger som trengs for å skape sammenhengende og brukerorienterte tjenester innen plan-, bygg- og geodataområdet. For å lykkes med det er det behov for å samkjøre initiativene og utviklingen på området og samtidig legge til rette for en likeverdig innflytelse mellom stat og kommune på beslutninger innenfor området. Veikartet skal skape forutsigbarhet og tydeliggjøre forventningene til leveransene fra de ulike aktørene, samtidig som veikartet skal legge til rette for å realisere gevinster med reduserte kostnader og risiko både for den enkelte kommune og offentlig sektor samlet sett.

Når kommer veikartet?

KS sin vurdering er den at det er viktig å lansere en første versjon av veikartet og så snart som
mulig. I den reviderte vesjonen skal også de fylkeskommunale perspektivene innarbeides tydeligere.

Hopp rett ned til innholdet