Informasjon om DigiBarnevern – Juli 2022

Føttene til en voksen og et barn som står sammen. Foto

Diginettverkene erfarer økende etterspørsel etter informasjon om hvilke konsekvenser leveransene i DigiBarnevern får for kommunene, og ser at det her er hensiktsmessig og ressursbesparende med samarbeid på tvers av regionene, og i tett samarbeid med KS.

BUFdir har gjennom en avtale med KS gitt oppdrag om å legge til rette for at kommunene får økt forståelse, og at leveransene i DigiBarnevern koordineres og innføres i kommunene.

Det etableres nå en arbeidsgruppe som skal bestå av fagressurser fra diginettverkene, og som skal ledes av en ekstern prosjektleder. Tiltaket gjennomføres høsten 2022, og finansieres av tilskuddsmidler som disponeres av KS til formålet.

Diginettverkene er opptatt av god informasjonsflyt, og henvender seg i dette skrivet til strategisk ledelse og ledere av barneverntjenesten med mål om forankring, og informasjonsdeling om samarbeidet.

Les mer om DigiBarnevern her: DigiBarnevern

Arbeidet fremover

BUFdir har inngått en avtale med KS om utbredelse av leveransene i DigiBarnevern. Oppdraget forutsetter tett samarbeid med diginettverkene, og det jobbes nå med å organisere samarbeidet og utarbeiding av mandat for arbeidsgruppen som etableres. Arbeidsgruppen skal jobbe innenfor tre spor:

 1. Vite og forstå: Kommunene skal opparbeide seg god forståelse for hva DigiBarnevern er og hva som skal til for å ta i bruk leveransene. Kommunene og diginettverkene skal med denne kunnskapen kunne lage sin egen strategi og planlegge videre prosess.
 2. Bytte fagsystem: Bistå kommunene i prosessen med å beslutte og gjennomføre anskaffelser av nytt fagsystem
 3. Hente gevinster: Bistå kommunene med å jobbe systematisk med å hente gevinster fra DigiBarnevern leveransene, og se nye muligheter i sammenheng med øvrig kvalitetsarbeid.

Plan for perioden juni til desember 2022:

 • Planleggingsmøter mellom diginettverkene og KS
 • KS søker etter prosjektleder, med tiltredelse august/ september
 • Det etableres en arbeidsgruppe som muliggjør samarbeid på tvers av de etablerte diginettverkene

Kunnskapsdeling og informasjon

 • Det planlegges 3 webinarer i løpet av høsten 2022
  • Webinar 1: Barneverntjenesten og Digibarnevern. For barnevernledere/fagpersoner. (1.september 12-15)
  • Webinar 2: Kommunen og Digibarnevern. For IT-ledere og beslutningstakere.(Dato kommer)
  • Webinar 3:Status DigiBarnevern. For alle interesserte. (dato kommer)

Nytt fagsystem

Barnevernstjenesten må ha et nytt fagsystem for å møte leveransene i DigiBarnevern. Slik det ser ut nå er det i realiteten to leverandører som kan levere framtidens fagsystem.

Åtte foregangskommuner har allerede gjort seg flere erfaringer i tilknytning til overgang til nytt fagsystem, da de allerede har gående en prosess med en av disse leverandørene. Erfaringen så langt er at prosessen er ressurskrevende. Diginettverkene ønsker å legge til rette for at kommunene kan lære av disse.

Les mer her: Delprosjekter og leveranser

De to fagsystemene i barnevernstjenesten som er i bruk i dag DIPS “Front Acos” og Visma “Familia” skal fases ut. Visma utvikler et nytt skybasert system, men det er ingen som i dag har tatt i bruk dette.

DIPS Front (Acos)  avvikler support på sitt fagsystemet innen utgangen av 2022.  Leverandøren kan om ønskelig forlenge avtaleperioden. Om dette er aktuelt må kommunene dette gjelder for selv ta kontakt med DIPS. Leverandøren må få beskjed om dette innen september 2022.

Nye krav til fagsystem medfører at alle barnevernsamarbeid/kommuner med barnevernstjeneste som ikke allerede har gått til anskaffelse, må ut på anbud for å skaffe nytt fagsystem!

Kommuner som har Visma Familia i dag kan ikke oppgradere til Visma Flyt Barnevern. De eneste tilfeller hvor overgangen kan anses som en oppgradering er dersom kommunen har en nyere avtale med Visma hvor dette står spesifisert. Systemene er såpass forskjellige at det anses som en nyanskaffelse.

Krav og gevinstrealisering

Økt krav til kvalitet i barnevernstjenesten påvirker mange, og kommunene og ledere innenfor flere av kommunens tjenester står overfor flere krevende oppgaver. Gevinstrealisering er en av disse oppgavene. Skal kommunene lykkes med å hente ut gevinster krever dette endringer i måten vi jobber på, for samarbeidspartnere, og i hvordan tjenesten mottas. En del av bestillingen til arbeidsgruppen vil derfor også omhandle å støtte kommunene i arbeidet med gevinster og gevinstrealisering.

Hvis du har spørsmål vennligst ta kontakt med oss i DigiNordland.

Hold deg oppdatert på DigiBarnevern

Ønsker du å holde deg oppdatert på de siste nasjonale og lokale hendelsene og informasjonskrivene knyttet til DigiBarnevern? Registrer din interesse i vårt skjema så sender vi deg nyhetsbrev på e-post når det skjer noe nytt.

Hopp rett ned til innholdet