Informasjon om DigiBarnevern

illustrasjonsfoto av barn som leker

Det er for tiden mange spørsmål og forvirring rundt tema DigiBarnevern. Vi har derfor samlet den informasjonen vi sitter på og legger her frem en orientering om status i prosjektet for DigiBarnevern. OBS! Informasjonen er kvalitetssikret av digitaliseringsnettverkene sin arbeidsgruppe på DigiBarnevern og spesialrådgiver i KS, Roy Bøhmer.

Hva er DigiBarnevern?

I nettverket DigiNordland er DigiBarnevern det første felles prosjektet vi gjør for hele Nordland. Vi omtaler prosjektet som DigiBarnevern (samme tittel som det nasjonale prosjektet). For oss består prosjektet i hovedsak av to parallelle prosjektløp:

  1. Støtte til kommunene i Nordland for å anskaffe nytt fagsystem for barneverntjenesten
  2. Implementering av følgende leveranser fra de nasjonale DigiBarnevern-prosjektene: nasjonal portal for bekymringsmelding, rapportering og meldingsformater, barnevernfaglig kvalitetssystem og innbyggertjenester

I nasjonal sammenheng er DigiBarnevern et samarbeidsprosjekt mellom Bufdir, KS og kommunene Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Bærum, Asker og Lørenskog. DigiBarnevern består av to prosjekter, et kommunalt og et statlig prosjekt. Sammen har de som mål å øke kvaliteten i det kommunale barnevernet, blant annet ved å sørge for bedre IT-løsninger.

Hva gjør DigiNordland?

DigiNordland er med i en nasjonal arbeidsgruppe for DigiBarnevern, sammen med flere andre digitaliseringsnettverk og KS. Vi arbeider for tiden med å få oppnevnt et nettverk som kan være foregangsnettverk for arbeidet. I tillegg arbeides det med en nasjonal tidslinje, og det er et ønske å få en dedikert prosjektleder for DigiBarnevern. De øvrige digitaliseringsnettverkene som er med i arbeidsgruppen er DigiRogaland, DigiTrøndelag, DigiTV (Telemark og Vestfold), Digi Møre og Romsdal, DigiViken, DigiVestland og DigiInnlandet.

I Nordland har majoriteten av barnevernssamarbeidene Visma Familia i dag. Unntaket her er Helgelandskommunene Hattfjelldal, Grane, Hemnes, Nesna og Lurøy. De har samarbeidet med DIPS Front Barnevern (tidligere Acos) som fagsystem siden anskaffelsen i 2005. Det er Hemnes Kommune som drifter felles server for fagsystemet.

Dagens situasjon

De siste årene er det ifølge KS gjennomført flere vurderinger av kvaliteten til IT-løsningene som benyttes i det kommunale barnevernet. Hovedkonklusjonen er at utilstrekkelig IT-støtte begrenser barnevernets evne til å gi god og effektiv hjelp til barn og unge som trenger det, og at manglende hjelp fra IT-løsninger hindrer barnevernet i å nå formålet med barnevernloven.

Stortinget vedtok i april 2021 ny barnevernslov. Lovendringen vil etter stor sannsynlighet være gjeldende fra 01.01.2023. Lovendringen får konsekvenser også for fagsystem i barneverntjenesten. DigiNordland har enda ikke gjort en redegjørelse for hva endringene vil innebære i detalj for kommunene i Nordland. Dette er noe vi vil komme tilbake til på et senere tidspunkt.  

De to fagsystemene som i dag benyttes av kommunene i Norge skal begge utfases. I følge DIPS Front ble beslutningen om å avvikle deres fagsystem gjort uavhengig av lovendringen. De informerer om at det er en mulighet for de kommunene som i dag ben benytter deres løsning til å forlenge avtaleperioden. Dette må DIPS i såfall ha beskjed om innen september 2022.

Også Visma varsler at deres løsning «Familia» skal utfases. Familia er det fagsystemet som de fleste kommuner i Nordland benytter i dag. Visma planlegger å avslutte supportavtale på Familia innen 2025.

To nye fagsystem

Flere kommuner og nettverk til lands har gått i leverandørdialog for å kartlegge markedet og hvem som kan levere fagsystem på barnevernsløsningen. Det har vist seg at det i dag kun er to leverandører som har mulighet til å levere fagsystem i henhold til kravspesifikasjonen DigiBarnevern-prosjektet har utarbeidet.

De to aktuelle fagsystemene er: Flyt barnevern fra leverandøren Visma og Modulus Barn fra leverandøren Netcompany.

Ingen kommuner har i dag tatt i bruk noen av de nye fagsystemene. Det har sammenheng med at hverken Netcompany Modulus Barn eller Visma Flyt Barnevern er helt klar til bruk enda. Visma meldte i webinar 25. mai at deres utvikling går etter planen, og at de er klare til å starte innføring for første kunder i juni 2022. De melder også at deres andre pulje med innføring vil starte i september. Hver pulje vil bestå av 8 kunder/kommuner, og estimert innføringstid er 2,5 måneder. Netcompany Modulus Barn ligger litt lengre bak i løpet og melder at første kommune (Trondheim) er klar til å ta i bruk løsningen i slutten av november 2022.

Anbudsprosess

Til syvende og sist må de aller fleste barnevernsamarbeid/kommuner med barnevernstjeneste ut på anbud for å skaffe nytt fagsystem. Kommuner som har Visma familia i dag kan ikke oppgradere til Visma Flyt Barnevern. De eneste tilfeller hvor overgangen kan anses som en oppgradering er dersom kommunen har en nyere avtale med Visma hvor dette står spesifisert. Systemene er såpass forskjellige at det anses som en nyanskaffelse. Noen samarbeid har allerede satt i gang anbudsprosessen for å anskaffe nytt fagsystem (se f.eks. Vesterålen sin utlysning på Doffin), mens andre føler på å ha det veldig travelt med å sette i gang denne prosessen.

Utfordringene fremover

Uavhengig av valgt leverandør vil implementeringen av nytt fagsystem kreve konfigurering, tilpasning og et større innførings- og opplæringsløp før det er i drift.  Kapasiteten fra leverandørene på implementering og konfigurering kan muligens bli en utfordring, og må tas høyde for. Det er snakk om veldig mange kunder/kommuner som skal gjøre innføringen i samme tidsrom.

For kommunene som i dag bruker DIPS Front sitt fagsystem haster det mest, og de vil derfor bli prioritert. Likevel er det korte frister for de fleste kommunene og mye usikkerhet foreløpig. DigiNordland vil jobbe for å holde kommunene i Nordland fortløpende orientert om nye opplysninger som kommer, og om utviklingen som foregår. Vi jobber for at prosessen skal bli så lite arbeidsbelastende som mulig for hver enkelt kommune i Nordland.

Har du spørsmål, innspill eller andre henvendelser i denne sammenheng? Ta kontakt med Celina

Hopp rett ned til innholdet