Tilskuddsøknad digital hjemmeoppfølging

velferdsteknologiløsning på ipad

Helsefellesskap for Lofoten, Vesterålen og Salten har besluttet at det skal søkes på tilskudd fra Helsedirektoratet. Tilskuddet skal benyttes til implementeringen av tjenester knyttet til digital hjemmeoppfølging. Bodø kommune står som hovedsøker i denne sammenheng, men har behov for medsøkere. Vi trenger derfor at kommunene i Nordland melder sin interesse for å bli med på dette viktige initiativet.

Tilskuddsordningen skal bidra til at kommunale fastleger tar i bruk digital hjemmeoppfølging. Det gjør vi for å sikre et godt tjenestetilbud for kronisk syke, samt bedre ressursutnyttelse på tvers av tjenestenivåer og sektorer.

Ønsker din kommune å være medsøker i denne sammenheng?
Ta kontakt med Celina eller Terje

OBS! Søknadsfristen er 3. juni 2022.

Presiseringer om søknaden

Spredning av digital hjemmeoppfølging skal gjennomføres i et samarbeid mellom kommuner og helseforetak, koordinert gjennom samarbeidsavtaler innenfor helsefellesskap. Søknaden må være behandlet/forankret i deltakende kommuner, helseforetak og i relevante samarbeidsfora, herunder regionale kommunale digitaliseringsnettverk i fylket. Kommunale helse- og omsorgstjenester med fastleger i samme kommune og spesialisthelsetjenesten må ha forpliktet seg til å delta.


En kommune må stå som søker på vegne av samarbeidsprosjektet. Det forutsettes at minimum to eller flere kommuner deltar sammen med helseforetaket. Det forutsettes også at samarbeidet dokumenteres i form av avtaler. Avtalene må bekrefter at samarbeid er inngått mellom involverte helseforetak, kommuner og fastleger.


Det er et mål å etablere tilbud om digital hjemmeoppfølging i alle helsefellesskap innen 2024. For å nå målet er man avhengig av at de prosjektene som inkluderes får gode forutsetninger. Det er ønskelig at involverte kommuner kan være pådrivere og støttespillere for andre kommuner. Og at nye kommuner kan inkluderes i samarbeidet etterhvert.

Hopp rett ned til innholdet